Garantie- en Retourbeleid

Garantie- en Retourbeleid B-care Babyfoons

GARANTIE

1. B-care garandeert dat de kwaliteit van de Producten in overeenstemming is met de specificaties en, indien geen kwaliteit is gespecificeerd, met de normale industriële kwaliteit voor het betreffende type Producten tegen de betreffende prijs.

 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst of de door de oorspronkelijke fabrikant van de Producten verleende garantieperiode voor de Producten deze periode verlengt, begint de garantieperiode in alle gevallen op de leveringsdatum van de Producten en eindigt deze 1 (één) jaar daarna.

 

3. De garantie op de Producten is niet van toepassing indien een gebrek het gevolg is van:

 

3.1 eigen schuld aan de zijde van Klant;

 

3.2 het niet in acht nemen van instructies, de gebruiksaanwijzing etc. of in het geval van oneigenlijk gebruik van het Product;

 

3.3 normale slijtage van het Product;

 

4. Indien Klant de Producten ondeugdelijk beschouwt en de garantietermijn als bedoeld in punt 2 niet is verstreken, dient Klant B-care binnen 10 (tien) dagen na het ontdekken van het vermeende gebrek op de hoogte te stellen van alle details daarvan (de Garantieclaim). Indien een klacht niet tijdig wordt ingediend, vervalt elke aanspraak op de in punt 1 vermelde garantie. Rechtsvorderingen ter zaken dienen binnen 1 (één) jaar na het in werking treden van het recht op de vordering, bij gebreke waarvan de rechtsvordering vervalt.

 

5. Zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) vanaf ontvangst van de Garantieclaim zal B-care Klant informeren over het feit of B-care de Garantieclaim aanvaart. B-care kan de Klant verzoeken foto’s van het Product toe te zenden zodat B-care de Garantieclaim op afstand nader kan onderzoeken. Indien B-care de Garantieclaim aanvaart stuurt Klant het Product snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) terug naar het Retouradres. De retourkosten worden in beginsel door Klant betaald.

 

5.1 Indien B-care vaststelt dat het Product inderdaad gebrekkig is, zal B-care, naar eigen inzicht het gebrekkige Product repareren of vervangen. In dat geval zullen ook de door de Klant betaalde retourkosten worden vergoed.

 

6. De garantiebepalingen zoals opgenomen in dit garantiebeleid komen niet in de plaats van en doen niet af aan de wettelijke (garantie)rechten Klant heeft onder Nederlands respectievelijk Belgisch recht.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Aan:

 

B-care

Kanaaldijk-Noord 111

5642JA Eindhoven

Nederland

E-mail: info@b-carebabyfoon.nl

 

Herroeping:

 

Ik deel hierbij mee, dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroept.  

 

PRODUCT:

BESTELNUMMER:

BESTELDATUM:

ONTVANGSTDATUM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reden voor herroepping (van toepassing als herroeping later dan 14 dagen na levering plaatsvindt):

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gegevens klant

 

Naam:

 

Adres:

 

Handtekening: