Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B-Care Babyfoons

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 In deze AVW en alle daarmee verband houdende documenten hebben begrippen aangeduid met een hoofdletter, tenzij elders gedefinieerd, de betekenis zoals hieronder opgenomen.

AVW: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B-care;

B-care: BVS Shopping, de eenmanszaak h.o.d.n. B-care, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 77917952;

Herroepingsrecht: het wettelijke recht van Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met B-care;

Modelformulier: het in bijlage 1 van deze AVW opgenomen modelformulier voor uitoefening van het Herroepingsrecht;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen B-care en Klant voor koop op afstand van de Producten. Deze AVW maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst;

Product: het product dat door Klant via de Website wordt aangekocht, een en ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

Retouradres: het retouradres van B-care: Hugo van der Goeslaan 2 8568, 5613LG Eindhoven, Nederland;

Website: de website van B-care, te raadplegen via www.b-carebabyfoon.nl.

1.2 In deze AVWW wordt onder de term “schriftelijk” ook verstaan per e-mail en elk ander elektronisch communicatiemiddel dat op de markt gebruikelijk is.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze AVW zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van B-Care.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze AVW aan Klant via elektronische weg ter hand gesteld. Klant wordt daarbij in de gelegenheid gesteld deze AVW op te slaan.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de Overeenkomst en deze AVW, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze AVW laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van bestelling van het Product door Klant via de Website.

3.2 Nadat Klant het Product via de Website heeft besteld, bevestigt B-care de ontvangst van de bestelling schriftelijk aan Klant. Zolang de bestelling niet schriftelijk door B-care is bevestigd, kan Klant de Overeenkomst ontbinden door midden van een schriftelijke kennisgeving aan B-care.

3.3 B-care treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien Klant elektronisch betaalt zal B-care daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen

3.4 B-care zal, uiterlijk op het moment van levering van het Product, de volgende informatie schriftelijk aanleveren bij Klant:

3.4.1 de contactgegevens van B-care waar Klant met klachten terecht kan;

3.4.2 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken;

3.4.3 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

3.4.4 het Modelformulier.

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN INFORMATIE

4.1 Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. B-care kan echter niet garanderen dat alle informatie zoals weergegeven op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere B-care afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

ARTIKEL 5 BETALING

5.1 Klant dient betalingen aan B-care volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. B-care is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en kan deze van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen ingaand op de kalenderdag na levering.

5.2 Indien Klant niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is Klant, nadat Klant door B-care is gewezen op de te late betaling en B-care de Klant een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegeven om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is B-care gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% (vijftien procent) over openstaande bedragen tot EUR 2.500,- (vijfentwintighonderd euro) met een minimum van EUR 40,- (veertig euro). B-care kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

ARTIKEL 6 LEVERING EN UITVOERING

6.1 B-care zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan B-care kenbaar heeft gemaakt.

6.3 B-care zal geaccepteerde bestellingen uitvoeren zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat Klant de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Na ontbinding uit hoofde van artikel 6.3 zal B-care het bedrag dat Klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij B-care tot het moment van bezorging aan Klant. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, over op de Klant.

 

ARTIKEL 7 WETTELIJKE BEDENKTIJD

Uit hoofde van het Herroepingsrecht kan de Klant de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 30 (dertig) kalenderdagen de Bedenktijd) (waarvan de eerste 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen) ontbinden. De Bedenktijd gaat in op de kalenderdag nadat de Klant het Product heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN KLANT TIJDENS BEDENKTIJD

8.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals de Klant dat in een fysieke winkel zou doen.

8.2 Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van een zodanige omgang met het Product die verder gaat dan toegestaan zoals bedoeld in artikel 5.1.

 

ARTIKEL 9 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

9.1 Als Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, meldt de Klant dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan B-care (de Herroepingsmelding).

9.2 Zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) vanaf de dag volgend op de Herroepingsmelding zendt de Klant het Product terug naar het Retouradres.

9.3 Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door B-care verstrekte instructies.

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht (inclusief het verzendrisico van de te retourneren Producten) ligt bij Klant.

9.5 Klant kan op de Website zelf een vervoerder kiezen voor de retourzending en draagt alle daarmee verband houdende retourkosten.

9.6 Als Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN B-CARE BIJ HERROEPING

10-1 B-care stuurt na ontvangst van de in artikel 6.1 bedoelde melding onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding.

10.2 Door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. B-care is gerechtigd de terugbetaling uit te stellen tot B-care het product heeft ontvangen.

10.3 B-care gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Klant heeft gebruikt, tenzij Klant instemt met een andere methode.

10.4 Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is hoeft B-care niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

ARTIKEL 11 GARANTIE

11.1 B-care garandeert dat de kwaliteit van de Producten in overeenstemming is met de specificaties en, indien geen kwaliteit is gespecificeerd, met de normale industriële kwaliteit voor het betreffende type Producten tegen de betreffende prijs.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst of de door de oorspronkelijke fabrikant van de Producten verleende garantieperiode voor de Producten deze periode verlengt, begint de garantieperiode in alle gevallen op de leveringsdatum van de Producten en eindigt deze 1 (één) jaar daarna.

11.3 De garantie op de Producten is niet van toepassing indien een gebrek het gevolg is van:

11.3.1 eigen schuld aan de zijde van Klant;

11.3.2 het niet in acht nemen van instructies, de gebruiksaanwijzing etc. of in het geval van oneigenlijk gebruik van het Product;

11.3.3 normale slijtage van het Product;

11.4 Indien Klant de Producten ondeugdelijk beschouwt en de garantietermijn als bedoeld in artikel 11.2 niet is verstreken, dient Klant B-care binnen 10 (tien) dagen na het ontdekken van het vermeende gebrek op de hoogte te stellen van alle details daarvan (de Garantieclaim). Indien een klacht niet tijdig wordt ingediend, vervalt elke aanspraak op de in artikel 11.1 vermelde garantie. Rechtsvorderingen ter zaken dienen binnen 1 (één) jaar na het in werking treden van het recht op de vordering, bij gebreke waarvan de rechtsvordering vervalt.

11.5 Zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) vanaf ontvangst van de Garantieclaim zal B-care Klant informeren over het feit of B-care de Garantieclaim aanvaart. B-care kan de Klant verzoeken foto’s van het Product toe te zenden zodat B-care de Garantieclaim op afstand nader kan onderzoeken. Indien B-care de Garantieclaim aanvaart stuurt Klant het Product snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen) terug naar het Retouradres. De retourkosten worden in beginsel door Klant betaald.

11.5.1 Indien B-care vaststelt dat het Product inderdaad gebrekkig is, zal B-care, naar eigen inzicht het gebrekkige Product repareren of vervangen. In dat geval zullen ook de door de Klant betaalde retourkosten worden vergoed.

11.6 De garantiebepalingen zoals opgenomen in dit artikel 11 komen niet in de plaats van en doen niet af aan de wettelijke (garantie)rechten Klant heeft onder Nederlands respectievelijk Belgisch recht.

 

ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS

B-care zal  de persoonsgegevens van Klant verwerken in lijn met de relevante bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met haar privacybeleid. De meest recente versie van het privacybeleid is te raadplegen via Privacyverklaring.

 

ARTIKEL 13 GESCHILLEN

13.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze AVW betrekking hebben, en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van Klant bevoegd.

 

Klik hier voor het Modelformulier voor herroeping (retourneren).